Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2013

tozabawne
4627 f5a9
Reposted fromSearchingMe SearchingMe viafollowed followed

June 22 2013

tozabawne
tozabawne

June 21 2013

tozabawne
9847 330d
Reposted fromescapism escapism viabialetulipany bialetulipany
tozabawne
6253 3168
Reposted frombialetulipany bialetulipany
tozabawne
Reposted frombethgadar bethgadar viaffinak ffinak
tozabawne
5417 7a09 500
Half Moon Bay by Jay Tankersley Photography
tozabawne
5284 375d 500
Reposted fromfinny finny viaarizonadream arizonadream
tozabawne
7795 3378 500
Ice crystals in the air creating pillars of light over Jackson, Wyoming.
Reposted fromcorvax corvax viawhoever whoever
8518 644a
tozabawne
8722 fe8d 500
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaArwenUndomiel ArwenUndomiel
tozabawne
5432 6318

June 19 2013

tozabawne
6183 c454 500
Grabaż i Quka czyli moja młodość. : )
Reposted frometerycznie eterycznie
tozabawne
5202 82a4 500
Reposted fromflyingwhales flyingwhales viapesymista pesymista
tozabawne
5826 a915
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart viapesymista pesymista
tozabawne

June 16 2013

tozabawne
4468 c499
Reposted frommadlenaa madlenaa viaM-M M-M
tozabawne
Matematyka

kiedy byłem
nieparzysty

liczyłem
tylko na siebie

otaczały mnie
same niewiadome
i wzory
do naśladowania

mnożyły się kłopoty
a dzielić ich
nie było z kim

bywałem głupcem
do kwadratu
a później
odejmowałem sobie
od ust
myśląc tylko
o procentach

budziłem się wtedy
poza nawiasem
społeczeństwa

i tak
dodawałem
dzień do dnia
noc do nocy

kiedy byłem
nieparzysty
daleko mi było
do potęgi
...
(wszystko
stało się prostsze
odkąd jestem
podzielny
przez
dwa)
— Wrocław, 18.02.2005
Reposted fromzaru zaru viaffinak ffinak
tozabawne
Hobbit
tozabawne
2111 cf5a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl